Условия за ползване на Уебсайта

Добре дошли на уебсайта за клинично изпитване MOMENTUM („Уебсайт“). Sierra Oncology работи съвместно с ClinEdge („ClinEdge“, „ние“ или „нас“) за съдействие относно определени услуги за изпитването MOMENTUM, включително за хостинг на Уебсайта. С използването на този Уебсайт, Вие се съгласявате с тези условия за ползване. Моля, прочетете ги внимателно.

 

Използване на Уебсайта

Трябва да спазвате всички правила, които са Ви предоставени в рамките на Уебсайта.

 

Използването на Уебсайта не Ви дава право на собственост върху каквито и да е права върху интелектуална собственост върху Уебсайта или съдържанието, до което имате достъп. Не можете да използвате съдържание от Уебсайта, освен ако не получите разрешение или не е разрешено по друг начин от закона. Тези условия не Ви дават правото да използвате марки или логотипи, използвани на Уебсайта. Не премахвайте, не закривайте и не променяйте правни известия, показвани на този Уебсайт.

 

Нашият Уебсайт може да е наличен на мобилни устройства. Не го използвайте по начин, който Ви разсейва и не Ви позволява да спазвате законите за движение или безопасност.

 

Защита на данните 

Настоящата [политика за защита на данните] обяснява как обработваме Вашите лични данни и защитаваме Вашата поверителност, когато използвате Уебсайта. Използвайки Уебсайта, Вие се съгласявате, че можем да използваме тези данни в съответствие с нашите политики за защита на данните.

 

Съдържание и интелектуална собственост

 

А. Съдържание.

Всички носители (изтеглени или образци), софтуер, текст, изображения, графики, потребителски интерфейси, музика, видео записи, снимки, търговски марки, логотипи, произведения на изкуството и друго съдържание, използвано във връзка с Уебсайта, различно от „Допринесено от потребители съдържание“ (наречено „Съдържание“), включително, но не само, дизайн, избор, подреждане и съгласуване на Съдържанието на Уебсайта, се притежава или лицензира от или за нас, и е защитено от закони за авторско право, регистриран дизайн и търговски марки, както и от различни други закони за интелектуална собственост. Освен ако не е предвидено изрично в настоящите Условия за ползване, никоя част от Услугите и съдържанието не могат да бъдат възпроизвеждани, записвани, препредавани, продавани, наемани, излъчвани, разпространявани, публикувани, качвани, оповестявани, показвани публично, променяни, за да се правят нови произведения, които са изпълнени, цифровизирани, компилирани, преведени или предадени по какъвто и да е начин на друг компютър, уебсайт или друг носител, или за каквато и да е търговска цел, без предварително изрично писмено съгласие. Освен ако не е предвидено изрично в настоящите условия, на Вас не се предоставят права или лиценз за патенти, авторски права, търговски тайни, регистриран дизайн, права на публичност или търговски марки по отношение на част от Съдържанието, и ClinEdge запазва всичките си права, които не са предоставени изрично по-долу. ClinEdge и Sierra Oncology отхвърлиха изрично всякаква отговорност и задължение за използванията от Вас на определено Съдържание.

 

Б. Ограничения.

Потребителите се съгласяват, че няма да използват Уебсайта по начин, който: (i) нарушава федерално, щатско, местно или международно законодателство или нормативно изискване; (ii) може по собствено усмотрение на ClinEdge да допринесе за тормоз, експлоатация или ощетяване на едно лице, включително дейности, които могат да бъдат опозоряващи, неприлични, оскърбителни, нарушаващи поверителността или по друг начин осъдителни; (iii) може да изложи ClinEdge или Sierra Oncology на отговорност, включително чрез публикуване на материал, който е неверен, пренебрежителен или нарушава, или присвоява незаконно правата върху интелектуалната собственост на трети лица; (iv) може да навреди на други лица, операциите на ClinEdge или Sierra Oncology, или репутацията на ClinEdge или Sierra Oncology, включително предлагане или разпространение на фалшиви стоки, услуги, схеми или промоции (напр. схеми за бързо обогатяване, Понци или пирамидални схеми, фишинг или фарминг) или участие в други измамни практики; или (v) въвежда съдържание или друга компютърна технология, която може да повреди, възпрепятства, засича тайно или експроприира система, програма или данни, включително вируси, троянски коне, червеи или друг злонамерен софтуер.

 

Отговорност

Когато е разрешено от закона, ClinEdge, и доставчиците и дистрибуторите на ClinEdge няма да носят отговорност за загубени печалби, приходи или данни, финансови загуби или непреки, специални, последващи, назидателни или наказателни щети.

Във всички случаи ClinEdge и техните доставчици и дистрибутори няма да носят отговорност за каквито и да било загуби или щети, които не са основателно предвидими.

 

Уведомяване за нарушение

Ние зачитаме правата на интелектуална собственост на другите лица. ClinEdge не разрешава и не толерира публикуването на Допринесено от потребители съдържание, което нарушава правата на интелектуална собственост на дадено лице. Ако научите за или подозирате за нарушение на авторско право на този Уебсайт, моля, свържете се с ClinEdge на privacy@clin-edge.com.

 

За тези Условия

Ние можем да променим тези условия в съответствие с промени в законодателството. Трябва да преглеждате условията редовно. Ще публикуваме известие за промени на тези условия на тази страница. Ще публикуваме известие за изменени допълнителни условия на Уебсайта. Промените няма да се прилагат със задна дата и ще влязат в сила не по-рано от четиринадесет дни след публикуването им. Въпреки това, промените, отнасящи се до нови функции или промени, направени по законови съображения, ще влязат в сила незабавно. Ако не сте съгласни с променените условия за Уебсайта, трябва да прекратите неговото използване.

 

В случай на противоречие между тези условия и допълнителните условия, допълнителните условия ще имат предимство за разрешаване на противоречието.

 

Тези условия регулират взаимоотношението между ClinEdge, Sierra Oncology и Вас по отношение на Вашето използване на Уебсайта.

 

Ако не спазвате тези условия и ние не предприемем действие веднага, това не означава, че ние се отказваме от правата, които може да имаме (като например да предприемем действие в бъдеще).

 

В случай че едно условие не е изпълнимо, това няма да засегне други условия.

 

Законите на Масачузетс, САЩ, ще се прилагат за всички спорове, произтичащи от или свързани с тези условия или Услуги. Всички искове, произтичащи от или свързани с тези условия, ще бъдат разглеждани изключително във федералните или щатските съдилища на Масачузетс, САЩ, и Вие и ClinEdge давате съгласието си за лична юрисдикция в тези съдилища.

 

Последна промяна: 15 юли 2019 г.