Podmínky použití webových stránek

Vítejte na webových stránkách klinického hodnocení MOMENTUM (dále jen „Webové stránky“). Společnost Sierra Oncology je partnerem společnosti ClinEdge (dále jen „ClinEdge“, „my“ nebo „nás“) s cílem usnadnit nám určité služby pro klinické hodnocení MOMENTUM, včetně hostování Webových stránek. Používáním těchto Webových stránek souhlasíte s těmito podmínkami použití. Přečtěte si je pečlivě.

 

Používání Webových stránek

Musíte dodržovat všechny zásady, které Vám byly zpřístupněny na Webových stránkách.

 

Používání Webových stránek nezískáváte vlastnická práva k Webovým stránkám ani k obsahu, ke kterému máte přístup. Nesmíte používat obsah Webových stránek, pokud nezískáte povolení nebo jiné svolení dle zákona. Tyto podmínky Vám neudělují právo používat jakékoli značky nebo loga používané na Webových stránkách. Neodstraňuje, neskrývejte ani nepozměňujte žádná právní oznámení uvedená na těchto Webových stránkách.

 

Naše Webové stránky mohou být dostupné na mobilních zařízeních. Nepoužívejte je způsobem, který Vás rozptyluje a brání Vám v dodržování dopravních nebo bezpečnostních předpisů.

 

Ochrana osobních údajů

Toto [zásady ochrany osobních údajů] vysvětluje, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji a chráníme Vaše soukromí při používání Webových stránek. Používáním Webových stránek souhlasíte s tím, že tyto údaje můžeme používat v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

 

Obsah a duševní vlastnictví

 

A. Obsah.

Všechna média (stažená nebo vzorky), software, text, obrázky, grafika, uživatelská rozhraní, hudba, videa, fotografie, ochranné známky, loga, grafika a další obsah používaný v souvislosti s Webovými stránkami jinak než jako „Uživatel – uvedený obsah“ (souhrnně „Obsah“), mimo jiné včetně návrhu, výběru, uspořádání a koordinace Obsahu na Webových stránkách, vlastníme my nebo k němu máme licenční práva, a jsou chráněna autorským právem, obchodními kodexy a zákony týkajícími se ochranných známek a různými dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách použití nesmí být žádná část Služeb a žádný Obsah reprodukovány, zaznamenávány, znovu vysílány, prodávány, pronajímány, vysílány, distribuovány, publikovány, nahrávány, publikovány, veřejně zobrazovány, upravovány za účelem vytváření nových děl, prováděny , digitalizovány, kompilovány, překládány nebo jakýmkoli způsobem přenášeny na jakýkoli jiný počítač, web nebo jiné médium nebo pro jakékoli komerční účely, bez předchozího výslovného písemného souhlasu. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách Vám nejsou udělena žádná práva ani licence k patentům, autorským právům, obchodním tajemstvím, obchodním kodexům, právům na publicitu nebo ochranné známky v souvislosti s jakýmkoli Obsahem a společnost ClinEdge si vyhrazuje všechna práva, která nejsou výslovně udělena na základě těchto podmínek. Společnosti ClinEdge a Sierra Oncology výslovně odmítají veškerou odpovědnost za použití jakéhokoli obsahu.

 

B. Omezení.

Uživatelé souhlasí s tím, že nebudou používat Webové stránky způsobem, který: (i) porušuje jakékoli federální, státní, místní nebo mezinárodní právo nebo nařízení; (ii) může na základě vlastního uvážení společnosti ClinEdge přispívat k obtěžování, vykořisťování nebo újmě jakékoli osoby, včetně činností, které mohou být hanlivé, obscénní, hrubé, narušující soukromí nebo jinak nevhodné; (iii) mohou vystavit společnosti ClinEdge nebo Sierra Oncology jakékoli odpovědnosti, mimo jiné zveřejněním jakéhokoli materiálu, který je nepravdivý nebo hanlivý nebo který porušuje nebo zneužívá práva duševního vlastnictví třetích stran; (iv) mohou být škodlivé pro ostatní, aktivity společností ClinEdge nebo Sierra Oncology nebo pro pověst společností ClinEdge nebo Sierra Oncology, včetně nabízení nebo šíření podvodného zboží, služeb, schémat nebo propagačních akcí (např. schémata rychlého zbohatnutí, schémata Ponzi nebo pyramidová schémata, phishing) nebo pharming) nebo se účastní jiných podvodných praktik; nebo (v) zavádí obsah nebo jinou počítačovou technologii, která může poškodit, narušit, tajně zachytit nebo vyvlastnit jakýkoli systém, program nebo data, včetně virů, trojských koní, červů nebo jiného malwaru.

 

Odpovědnost

Pokud to zákon povolí, společnost ClinEdge a její dodavatelé a distributoři nebudou nést odpovědnost za ušlý zisk, výnosy nebo data, finanční ztráty nebo nepřímé, zvláštní, následné, exemplární nebo represivní škody.

Ve všech případech společnost ClinEdge a její dodavatelé a distributoři nenesou odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které nelze přiměřeně předvídat.

 

Oznámení porušení

Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Společnost ClinEdge nepovoluje ani netoleruje zveřejňování jakéhokoli obsahu přispívajícího uživatelem, který porušuje práva duševního vlastnictví jakékoli osoby. Pokud se dozvíte nebo máte podezření na jakékoli porušení autorských práv na těchto Webových stránkách, kontaktujte společnost ClinEdge na privacy@clin-edge.com.

 

O těchto podmínkách

Tyto podmínky můžeme upravit tak, aby odrážely změny zákona. Měli byste pravidelně kontrolovat tyto podmínky. Na této stránce zveřejníme oznámení o úpravách těchto podmínek. Na Webových stránkách zveřejníme oznámení o upravených dalších podmínkách. Změny se nepoužijí zpětně a nebudou platit dříve než čtrnáct dní po zveřejnění. Změny týkající se nových funkcí nebo změny provedené z právních důvodů však budou okamžitě účinné. Pokud nesouhlasíte s upravenými podmínkami pro Webové stránky, měli byste přestat používat Webové stránky.

 

Pokud dojde k rozporu mezi těmito podmínkami a dodatečnými podmínkami, budou pro tento rozpor rozhodující další podmínky.

 

Tyto podmínky řídí vztah mezi společnostmi ClinEdge, Sierra Oncology a Vámi s ohledem na Vaše používání Webových stránek.

 

Pokud tyto podmínky nedodržíte a my neprovedeme okamžitá opatření, neznamená to, že se vzdáváme veškerých práv, která můžeme mít (například jednání v budoucnu).

 

Pokud se ukáže, že určitý termín není vymahatelný, nebude to mít vliv na žádné jiné podmínky.

 

Zákony státu Massachusetts, USA, se vztahují na spory vzniklé z těchto podmínek nebo služeb nebo s nimi související. Veškeré nároky vyplývající z těchto podmínek nebo související s těmito podmínkami budou vedeny výhradně u federálních nebo státních soudů v Massachusetts v USA a Vy a společnost ClinEdge souhlasíte s osobní jurisdikcí těchto soudů.

  

Poslední změna: 15. července 2019