Warunki korzystania ze strony internetowej

Witamy na stronie internetowej badania MOMENTUM („Strona internetowa”). Spółka Sierra Oncology nawiązała współpracę ze spółką ClinEdge („ClinEdge”, „my”, „nam”, „nas”), której zadaniem jest realizowanie określonych usług na potrzeby badania MOMENTUM, w tym także prowadzenie hostingu strony internetowej. Korzystając z tej Strony internetowej, Użytkownik akceptuje niniejsze warunki korzystania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi warunkami.

 

Korzystanie ze strony internetowej

Użytkownik musi przestrzegać wszelkich zasad podanych na stronie internetowej. 

 

Korzystanie ze strony internetowej nie daje Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Strony internetowej ani do dostępnych treści. Użytkownik nie może wykorzystywać materiałów ze Strony internetowej, chyba że uzyska na to zgodę lub jest to w inny sposób dozwolone przez prawo. Niniejsze warunki nie powodują przyznania Użytkownikowi prawa do wykorzystania jakichkolwiek marek i logo użytych na Stronie internetowej. Nie wolno usuwać, zasłaniać ani zmieniać żadnych informacji prawnych wyświetlanych na tej Stronie internetowej.

 

Nasza Strona internetowa może być dostępna na urządzeniach mobilnych. Nie wolno jej używać w sposób, który rozprasza Użytkownika i uniemożliwia mu przestrzeganie przepisów ruchu drogowego lub zasad bezpieczeństwa.

 

Prywatność

Niniejsza [privacy policies] wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i chronimy prywatność użytkowników korzystających z naszej Strony internetowej. Korzystając ze Strony internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie takich danych zgodnie z naszą polityką prywatności.

 

Treść i własność intelektualna

 

  1. Treść.

Wszystkie nośniki (pobrane lub w wersji próbnej), oprogramowanie, tekst, obrazy, grafika, interfejsy użytkownika, muzyka, filmy, zdjęcia, znaki towarowe, logo, szata graficzna i pozostałe treści wykorzystywane w związku ze Stroną internetową inne niż „Treści przekazane przez Użytkownika” (łącznie zwane „Treścią”), w tym między innymi projekt, wybór, aranżacja i koordynacja Treści na Stronie internetowej są naszą własnością lub są przez nas lub nam licencjonowane i są chronione prawem autorskim, prawem dotyczącym wizerunku handlowego i znaków towarowych oraz różnymi innymi prawa własności intelektualnej. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Usług i żadna Treść nie może być powielana, nagrywana, retransmitowana, sprzedawana, wypożyczana, emitowana, rozpowszechniana, publikowana, pobierana, umieszczana na stronach internetowych, prezentowana publicznie, modyfikowana w celu utworzenia nowych materiałów, odtwarzana, przekształcana w postać cyfrową, kompilowana, tłumaczona bądź w jakikolwiek sposób przesyłana do innego komputera, strony internetowej lub innego nośnika w jakimkolwiek celu komercyjnym bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych warunkach, nie udziela się żadnych praw ani licencji na patenty, prawa autorskie, tajemnice handlowe, wizerunek handlowy, prawa do wizerunku lub znaków towarowych w odniesieniu do jakiejkolwiek Treści, a ClinEdge zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone na mocy niniejszych warunków. Spółki ClinEdge i Sierra Oncology wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z wykorzystywania przez Użytkownika jakichkolwiek Treści.

 

  1. Ograniczenia.

Użytkownicy zobowiązują się, że nie będą korzystać ze Strony internetowej  w sposób, który: (i) narusza jakiekolwiek prawo bądź regulację federalną, stanową, lokalną lub międzynarodową; (ii) może, według indywidualnego uznania spółki ClinEdge, przyczyniać się do nękania, wykorzystywania lub wyrządzania krzywdy jakiejkolwiek osobie, w tym do działań, które mogą być zniesławiające, obsceniczne, obraźliwe, naruszające prywatność lub w inny sposób budzące zastrzeżenia; (iii) może narazić spółkę ClinEdge lub Sierra Oncology na jakąkolwiek odpowiedzialność finansową, w tym poprzez opublikowanie jakichkolwiek fałszywych lub obraźliwych materiałów bądź też treści, które naruszają lub sprzeniewierzają prawa własności intelektualnej osób trzecich; (iv) mogą być szkodliwe dla innych stron, działań spółki ClinEdge lub Sierra Oncology, lub reputacji spółki ClinEdge lub Sierra Oncology, w tym oferowanie lub rozpowszechnianie fałszywych towarów, usług, programów lub promocji (np. programy szybkiego wzbogacania się, schematy Ponzi lub piramidy finansowe, phishing lub pharming) lub angażowanie się w inne oszukańcze praktyki; lub (v) wprowadza treści lub inną technologię komputerową, która może uszkodzić, ingerować, skrycie przechwycić lub przywłaszczać dowolny system, program lub dane, w tym wirusy, konie trojańskie, robaki komputerowe lub inne złośliwe oprogramowanie.

 

Odpowiedzialność

W granicach dozwolonych przez prawo, spółka ClinEdge i jej dostawcy oraz dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utracone zyski, przychody ani też dane, straty finansowe czy też szkody pośrednie, specjalne, wynikowe, przykładowe lub karne.

W żadnym przypadku spółka ClinEdge i jej dostawcy oraz dystrybutorzy nie będą ponosić odpowiedzialności finansowej za jakiekolwiek niemożliwe do przewidzenia straty lub szkody.

 

Powiadomienie o naruszeniu

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Spółka ClinEdge nie zezwala na publikowanie jakichkolwiek Treści przekazanych przez Użytkownika, które naruszają prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby, ani też nie toleruje takich publikacji. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia naruszenia praw autorskich na niniejszej Stronie, należy skontaktować się ze spółką ClinEdge pod adresem privacy@clin-edge.com.

 

O niniejszych Warunkach

Niniejsze warunki mogą podlegają modyfikacjom uwzględniającym zmiany w przepisach prawa. Proszę je regularnie sprawdzać. Na tej stronie zamieścimy powiadomienie o zmianach w niniejszych warunkach. Na Stronie internetowej powiadomimy także o zmodyfikowanych dodatkowych warunkach. Zmiany nie będą obowiązywały z mocą wsteczną i wejdą w życie nie wcześniej niż czternaście dni po ich opublikowaniu. Niemniej jednak, zmiany dotyczące nowych funkcji lub wprowadzone z powodów prawnych wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmienione warunki Strony internetowej, powinien zaprzestać korzystania ze Strony internetowej.

 

Jeśli wystąpi sprzeczność między niniejszymi warunkami a warunkami dodatkowymi, w danym zakresie obowiązują warunki dodatkowe.

 

Niniejsze warunki określają relację między ClinEdge, Sierra Oncology a Użytkownikiem w odniesieniu do korzystania ze Strony internetowej.

 

Jeśli Użytkownik nie będzie przestrzegać niniejszych warunków, a my nie podejmiemy natychmiast odpowiednich działań, nie oznacza to, że rezygnujemy z jakichkolwiek przysługujących nam praw (na przykład umożliwiających nam podjęcie działań w przyszłości).

 

Jeśli okaże się, że określonego warunku nie można wyegzekwować, nie będzie to miało żadnego wpływu na pozostałe warunki.

 

Za właściwe w odniesieniu do wszystkich sporów wynikających z tych warunków bądź Usług lub z nimi związanych uznaje się przepisy prawa stanu Massachusetts, USA. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszych warunków lub związane z nimi będą rozstrzygane wyłącznie w sądach federalnych lub stanowych stanu Massachusetts, USA, a Użytkownik oraz spółka ClinEdge wyrażają zgodę na poddanie się jurysdykcji osobowej takich sądów.

 

 

Ostatnia modyfikacja: 15 lipca 2019 r.